02 novembris, 2013

Laiki

Viduslaiki ( 450-1450 )
Renesanse ( 1450-1600 )
Baroks ( 1600-1750 )
Klasicisms ( 1785-1820 )
Romantisms ( 1820-1910 )

Nav komentāru: